Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Inne >> Co to jest plan spłaty? Zlikwiduj długi jeden po drugim

Co to jest plan spłaty? Zlikwiduj długi jeden po drugim

Co to jest plan spłaty? Zlikwiduj długi jeden po drugim
15:09 09/11/2017

Plan spłaty wierzycieli zostaje sporządzony w toku postępowania upadłościowego, po jego drugim etapie nazywanym „postępowaniem upadłościowym właściwym”.

Jeżeli wcześniej Sąd nie oddalił wniosku ani nie umorzył postępowania, prawdopodobnie plan spłat powstanie i pociągnie za sobą szereg skutków. Przede wszystkim uporządkuje nasze należności, będziemy mieli czarno na białym, komu i ile jesteśmy jeszcze winni. Po drugie jeśli chcemy wyjść z długów i doprowadzić do wyczekiwanego  oddłużenia, musimy wykonywać rzetelnie obowiązki względem wierzycieli, innymi słowy, należy trzymać się ustalonego harmonogramu spłat. Nasze należności zostaną rozłożone w czasie, najczęściej będzie to ustawowy, maksymalnie trzyletni okres. Plan spłat może zostać sporządzony dopiero po zakończeniu likwidacji majątku dłużnika, gdy z uzyskanych w ten sposób środków część roszczeń wierzycieli została już zaspokojona. Ustanawia się go na wniosek upadłego, który przedstawia swój projekt zwrotu należności. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą sprzeciwu, Sąd zatwierdza wniosek, a jednocześnie ustalony plan spłat.

W tym samym czasie może dojść do uchylenia planu spłat i umorzenia pozostałych należności. Ma to miejsce, gdy przeprowadzona analiza sytuacji finansowej upadłego dowiodła, iż nie będzie on zdolny do dalszego regulowania należności. Powodem bywa utrata pracy, brak możliwość zarobkowania z powodu trwałego kalectwa, choroby itp.

Zatwierdzając harmonogram spłat, Sąd ustala także, która część zobowiązań upadłego może zostać umorzona. Jeśli zaś podczas postępowania doszło do zawarcia ugody, plan nie powstaje. Ugoda jest bowiem równorzędna z harmonogramem spłat.

Spłat dłużnik musi dokonywać regularnie i dobrowolnie. Raz w roku składa do Sądu sprawozdanie z wykonania swego zadania, co stanowi warunek konieczny do uzyskania oddłużenia. W sprawozdaniu należy wykazać swoje przychody, a także wyszczególnić kwoty, które udało się już spłacić. Istotne jest zaznaczanie nabytych dóbr materialnych, o ile ich wartość przewyższyła przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego ogłoszonego przez Prezesa GUS).

Warto pamiętać, że w czasie realizowania planu spłat upadły nie może dokonywać zakupów na raty ani podejmować działań, które mogłyby pogorszyć jego możliwości podążania za harmonogramem spłat. Na te czynności można czasem uzyskać zgodę Sądu, bywają bowiem takie, które wykonać musimy, np. zakup drogich leków, zabieg medyczny, rehabilitacja itp.  Na uwadze warto też mieć, że raz ustalony plan może ulec zmianie. Jeśli dłużnik ma problemy z wywiązywaniem się ze swych zobowiązań, Sąd może wydłużyć okres spłat, ale nie więcej niż o 18 miesięcy. Jeśli zaś sytuacja finansowa upadłego uległa poprawie (nie biorąc pod uwagę wzrostu pensji), Sąd może zmienić wysokość rat w harmonogramie.

By sprawnie doprowadzić do oddłużenia i nie pozwolić na uchylenie planu spłat, należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Przede wszystkim wykonywać sumiennie obowiązki wynikające z racji uczestniczenia w procesie upadłości, składać coroczne sprawozdania z wykonania planu, w których nie zostają zatajone przychody, ani żadne inne, mogące mieć znaczenie fakty. Oczywiste jest również, iż nie można świadomie podejmować czynności, które mogą doprowadzić do problemów z dokonywaniem wypłat naszym wierzycielom.

zadłużenie długi