Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo administracyjne >> Czy można wycofać skargę z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Czy można wycofać skargę z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Czy można wycofać skargę z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?
08:38 02/06/2015

Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie oznacza wcale, że po pewnym czasie nie możemy jej jeszcze wycofać. W jaki sposób to zrobić?

Wojewódzki Sąd Administracyjny

W świetle polskiego prawa, Wojewódzki Sąd Administracyjny jest pierwszą instancją sądownictwa administracyjnego w Polsce.

Sąd administracyjny kontroluje działalność organów administracyjnych i bada legalność aktów administracyjnych. Sądy takie rozstrzygają spory kompetencyjne oraz spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz między wymienionymi organami a organami administracji rządowej.

Teoretycznie sądy administracyjne nie powinny rozstrzygać spraw cywilnych, ponieważ objęte są one działalnością sądów powszechnych (tzw. Kognicja). Jeśli jednak sąd powszechny uznał się za organ niewłaściwy konkretnej sprawie, dany sąd administracyjny nigdy nie może odrzucić wniesionej skargi.

 

Wniesienie skargi a jej wycofanie

Jak zostało wytłumaczone wyżej, wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku ze sprawą cywilną nie jest łatwe. Co zrobić w sytuacji, gdy skarga taka została wniesiona, a teraz chcielibyśmy ją jednak wycofać?

Zainteresowani powinni zajrzeć do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku. Ustawa ta reguluje kwestię cofnięcia skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z artykułem 60 tej ustawy, skarga może zostać wycofana, chyba że:

  • działanie to zmierza do obejścia prawa.
  • wycofanie skargi utrzymałoby w mocy akt lub czynności dotknięte wadą nieważności.

Jeśli takie przesłanki wystąpią, sąd może uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. W przeciwnym wypadku cofnięcie skargi jest dla sądu wiążące – zwraca on zatem skarżącemu cały wpis pobrany od cofniętego pisma, jego połowę, bądź (gdy cofnięcie nastąpi dopiero po rozpoczęciu posiedzenia) nie zwraca go skarżącemu wcale. Cofnięcie skargi równoznaczne jest z umorzeniem postępowania sądowo–administracyjnego.

sąd administracyjny skargi prawo administracyjne