Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo cywilne >> Czym konkubinat różni się od innych związków partnerskich?

Czym konkubinat różni się od innych związków partnerskich?

Czym konkubinat różni się od innych związków partnerskich?
17:07 09/07/2019

Coraz powszechniejsze, zwłaszcza wśród młodych ludzi, stają się związki niezalegalizowane. Czy podlegają one jakimkolwiek regulacjom prawnym, tak jak małżeństwa? Jakie skutki prawne pociąga za sobą wspólne życie „na kocią łapę”?

Związki małżeńskie nie stanowią dla prawa problemu, ponieważ stosunki między małżonkami, ich prawa i obowiązki wobec siebie są prawnie unormowane. W przypadku ewentualnej sprawy sądowej adwokat, prokurator oraz przysięgli znajdują w przepisach więcej przesłanek, na których mogą opierać swoją argumentację. Natomiast konkubinat nie stwarza tak dogodnych warunków przy rozsądzaniu jakiegokolwiek sporu. Dlaczego?

 

Konkubinat w świetle prawa

Konkubinat jest instytucją, która nie podlega regulacjom prawnym. Nie można stosować przepisów dotyczących małżeństwa wobec niezalegalizowanych związków partnerskich. Jedyne przepisy, na które można by się powołać, to te, w których pojawia się niezbyt sprecyzowane pojęcie „osoby bliskiej”. A przecież osoby żyjące ze sobą „na kocią łapę” wchodzą w rozliczne wzajemne stosunki, do których trzeba by znaleźć klucz. Co jeśli w konkubinacie narodzi się dziecko? Jak się odnieść do kwestii finansów?

 

Czym konkubinat różni się od innych związków partnerskich?

Wbrew obiegowym przekonaniom nie każdy związek partnerski można nazwać konkubinatem. Współżycie seksualne o mniej lub bardziej regularnym charakterze nie jest tu wcale wystarczającą przesłanką. Co stanowi więc podstawową cechę charakterystyczną konkubinatu?

Konkubinat można by określić jako związek we wszystkich aspektach imitujący małżeństwo. Jedyną różnicą, która dzieli te dwie formy relacji międzyludzkich, jest fakt złożenia bądź niezłożenia formalnego oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Konkubinatem nie są więc związki, dajmy na to, nastolatków, którzy ciągle pozostają pod opieką rodziców i spotykają się ze sobą z mniejszą lub większą częstotliwością.

Inną cechą dystynktywną jest zróżnicowanie płciowe obojga partnerów. Relacje homoseksualne w świetle prawa nie kwalifikują się do tego, aby je nazywać konkubinatem, podobnie jak te, w których jedną ze stron lub obie trudno zaklasyfikować do którejkolwiek z płci. Do tego dochodzi jeszcze specyficzny charakter wzajemnych relacji, określany niezbyt precyzyjnie jako więź duchowa, przejawiająca się w stosunku uczuciowym do partnera; więzi tej towarzyszy również więź fizyczna, polegająca na współżyciu płciowym, oraz tzw. więź gospodarcza, czyli wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

 

Poczynione powyżej rozróżnienia mają sens w przypadku zaistnienia okoliczności pociągających za sobą określone skutki prawne oraz przy ewentualnym rozsądzaniu sporów sądowych. W takich razach adwokatom, przysięgłym i sędziom łatwiej odnieść się do sytuacji wymagającej ingerencji władzy sądowniczej.

 

konkubinat w świetle prawa związki niezalegalizowane konkubinat