Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Ewidencja czasu pracy – zasady

Ewidencja czasu pracy – zasady

Ewidencja czasu pracy – zasady
02:07 21/11/2015

Rejestrowanie czasu pracy należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Ewidencja musi być prowadzona na bieżąco przez cały okres zatrudnienia pracownika.

Szczegółowe przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy określa artykuł 149 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Według tych źródeł ewidencję należy prowadzić niezależnie od organizacji pracy. Dokumenty nie uściślają dokładnie jej formy – zapis w rozporządzeniu określa jednak informacje, jakie powinna zawierać. Należą do nich:

- czas pracy w poszczególnych dniach, z uwzględnieniem niedziel i świąt, zmian nocnych, dni wolnych od pracy oraz godzin nadliczbowych

- godziny dyżurów

- urlopy

- zwolnienia i wszelkie (usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione) nieobecności w pracy

- w przypadku pracowników młodocianych – czas prac wykonywanych w celu przygotowania zawodowego.


Rejestracja czasu pracy stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia. Z tego względu w dokumentacji powinny być wyróżnione rubryki z godzinami, uprawniającymi pracownika do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego od pracy. O okresie objętym ewidencją decyduje pracodawca – zwykle rozliczana jest ona co miesiąc lub w czasie zbieżnym z terminem wypłaty. Do rozliczania godzin najczęściej stosuje się specjalistyczne oprogramowanie, takie jak system rcp (Controlsys) czy inne systemy elektronicznej ewidencji czasu pracy.


Ewidencję czasu pracy należy przechowywać przez okres 3 lat. Każdy pracodawca ma obowiązek jej udostępniania każdorazowo na żądanie pracownika. Może to zrobić w formie oryginału, odpisu lub kserokopii. Prowadzenie ewidencji nie dotyczy jedynie tych pracowników, którzy są objęci systemem zadaniowego czasu pracy, zarządzają zakładem w imieniu pracodawcy lub otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe lub dyżury nocne.


 

rejestracja czasu pracy kontrola czasu pracy ewidencja czasu pracy