Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Podatki >> Podatek dochodowy - najważniejsze zmiany w 2017 roku

Podatek dochodowy - najważniejsze zmiany w 2017 roku

Podatek dochodowy - najważniejsze zmiany w 2017 roku
13:38 25/01/2017

Rok 2017 przyniósł ze sobą ważne zmiany w zakresie sposobu rozliczania podatku dochodowego. Sama stawku podatku pozostała bez zmiany (w przypadku PIT), ale zmieniona została m.in. kwota wolna od podatku.

Ponadto pojawił się wyższy próg przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych czy uprawniający do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Nie ma natomiast zmian w zakresie wyboru dostępnych form opodatkowania. Dochody z firmy można więc opodatkować nadal skalą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, podatkiem liniowym czy kartą podatkową.

 

Nowe stawki podatku dochodowego CIT

22 lipca ubiegłego roku Sejm uchwalił nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, która zakłada m.in. obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15%.

Nowa, niższa stawka podatku CIT obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i obejmuje tzw. małych podatników, w przypadku których wartość przychodu ze sprzedaży (razem z kwotą podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę. Niższą, preferencyjną stawką podatku nie zostały objęte grupy kapitałowe.

Według szacunków przeprowadzonych przez ekspertów z 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych skorzystać będzie mogło aż 90% podatników CIT (nawet 400 tysięcy firm). Regulacja ta ma za zadanie wspierać podatników, którzy mają problem z rozwijaniem przedsiębiorstwa przez utrudnienia w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje lub z uwagi na zaburzone warunki konkurencji. Zatrzymanie większej części dochodu przez niewielkie firmy ma wpłynąć pozytywnie na ich rozwój oraz umocnić ich pozycję na rynku w stosunku do przedsiębiorstw dużych. Wzrośnie w ten sposób ich konkurencyjność. W dłuższej perspektywie czasowej rozwiązanie to ma przyspieszyć tempo rozwoju gospodarczego kraju i stworzyć sprzyjające dla przedsiębiorczości warunki.

 

Uszczelnienie systemu prawnego

Pomysłodawcy ustawy zadbali jednak, aby z niższej stawki podatku dochodowego nie mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy podzielili firmę tylko po to, aby rozliczyć się według stawki 15%. Projekt objął także doprecyzowanie przepisów, tak aby wyeliminować wszystkie wątpliwości interpretacyjne, które mogłyby skutkować unikaniem opodatkowania niektórych dochodów. Wszystko to miało na celu kolejne uszczelnienie prawa podatkowego. Eksperci szacują, że ubytek dochodów budżetowych w pierwszym roku obowiązywania nowelizacji, który będzie spowodowany stosowaniem niższej stawki CIT (około 270 mln złotych) zostanie skompensowany przez dodatkowe dochody wynikające właśnie z uszczelnienia przepisów.

Projektodawcy uznali, że wprowadzenie rozwiązania tego rodzaju wyłącznie w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, z pominięciem podatku dochodowego od osób fizycznych, uwzględnia aktualne zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby fizyczne w przeciwieństwie do osób prawnych mogą wybrać jedną z kilku zasad opodatkowania, co przekłada się na duże możliwości optymalizacji podatkowej. Są to m.in. karta podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Zaliczka na podatek dochodowy PIT

O szczegóły kwoty wolnej od podatku zapytaliśmy ekspertów z Biura Rachunkowego Inplus:

Ustawa z dnia 29 listopada ubiegłego roku wprowadziła nowe regulacje dotyczące kwoty wolnej od podatku, co skutkuje pewnymi modyfikacjami zasad obliczania zaliczek na podatek PIT. Od roku 2017 kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • 1188 zł dla rocznego dochodu nieprzekraczającego 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną ze wzoru: 631 zł 98 gr x (roczny dochód - 6600zł)/ 4400 zł, dla rocznego dochodu wyższego od 6600 zł i nieprzekraczającego kwoty 110000 zł,
 • 556,02 zł dla rocznego dochodu wyższego od 11000 zł, ale nieprzekraczającego kwoty 85528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną ze wzoru: 556 zł 02 gr x (roczny dochód - 83258 zł)/ 41472 zł, dla podstawy obliczania podatku wyższej od 86258 zł, ale nieprzekraczającej kwoty 127000 zł,
 • 0 zł w przypadku dochodów powyżej 127000 zł.

Kwota wolna od podatku ma znaczenie w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o zasady ogólne, a więc skalę podatkową (nie dotyczy to ryczałtu i podatku liniowego). W rozliczeniu rocznym kwota ta zostanie ujęta dopiero w roku 2018 w PIT 2017. Zaliczki na podatek dochodowy wpłaca się do 20 dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie własnej działalności gospodarczej w 2017 r., mogą bez względu na wysokość przychodów opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast ci, którzy będą kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, będą mogli w 2017 r. opłacać ryczałt ewidencjonowany, jeżeli ich przychody za 2016 r. uzyskane z działalności gospodarczej nie przekroczą równowartości 150.000 euro.

Limit w tej wysokości dotyczy:

 • przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika wyłącznie samodzielnie,
   
 • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych - jeżeli podatnik uzyskiwał przychody wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności w formie spółki,
   
 • odrębnie - przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz sumy przychodów wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych - jeżeli podatnik jednocześnie prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki,
   
 • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika, który za część 2016 r. opłacał podatek w formie karty podatkowej i za część według skali podatkowej.

Od 2017 roku kwota graniczna ryczałtu została podniesiona do 1074400 zł.

 

Zmiana sposobu rozliczenia w US

Do 20 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy mają czas na podjęcie decyzji, czy w danym roku chcą rozliczać się z fiskusem podatkiem liniowym, według skali, czy ryczałtem.  Wybór nie zawsze jest taki prosty. Należy bowiem uwzględnić nie tylko wysokość dochodu, ale i możliwość rozliczenia z małżonkiem bądź na zasadach preferencyjnych przewidzianych dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Pod uwagę trzeba też wziąć prawdo do skorzystania z ulg, gdyż na przykład podatnicy podatku liniowego z ulg podatkowych nie mogą korzystać.

Podatnicy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania, muszą we właściwym US złożyć w zależności od podjętej decyzji:

 • wniosek o zastosowanie karty podatkowej,
 • oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Wskazanych oświadczeń i wniosków nie składają tylko podatnicy, którzy nie zmienili decyzji o formie opodatkowania w stosunku do roku poprzedniego.

2017 cit pit podatek dochodowy