Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Pracodawca: Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Pracodawca: Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Pracodawca: Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
02:07 01/12/2015

Każdy pracodawca jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy, bez względu na to, ilu pracowników zatrudnia.

Ewidencja czasu pracy musi być prowadzona w taki sposób, by pracodawca mógł prawidłowo wypłacić wynagrodzenie za pracę. Liczba rubryk w tabeli rejestracji czasu pracy powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na liczbę godzin pracy – szczególnie powinno wyróżnić się te godziny, których przepracowanie daje pracownikowi prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub/i czasu wolnego od pracy.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują okresów za jakie powinna być prowadzona ewidencja czasu pracy. Pracodawcę, który udzieli pracownikowi zbyt małej liczby dni wolnych, uważa się za osobę, która wystąpiła przeciwko prawom pracownika i skazuje na karę grzywny.

Każda rejestracja czasu pracy powinna zawierać liczbę godzin pracy, które pracownik przepracował. Według rozporządzenia jest to ewidencja pracy w poszczególnych dniach roboczych. Oprócz tego, pracodawca musi ewidencjonować dyżury, urlopy, zwolnienia oraz inne usprawiedliwione lub nie nieobecności w pracy. Jeśli chodzi zaś o młodocianych pracowników – pracodawca musi w ewidencji uwzględnić czas pracy przy pracach, które są młodocianym wzbronione, a których wykonywanie jest dozwolone jedynie w celu odbycia przygotowania do zawodu.

Pracownik może zażądać udostępnienia ewidencji czasu pracy. Wówczas pracodawca musi taką ewidencję udostępnić z zastrzeżeniem, że oryginał dokumentu jest własnością zakładu pracy i pracodawcy. Pracownik może zażądać jedynie wglądu do ewidencji lub powielenia dokumentu czy odpisu od oryginału.

Fałszowanie kontroli czasu pracy jest przestępstwem, które jest karane. Za fałszerstwo sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy, a za poświadczenie nieprawdy do lat 5. W przypadku wykroczenia mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny.

Pracodawca może kontrolować czas pracy pracowników przy pomocy specjalnego programu. Więcej o systemach rejestracji czasu pracy dowiesz się klikając w ten link (Controlsys).

system rcp controlsys kontrola czasu pracy prawo pracy