Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo handlowe >> Reklamacja po zamknięciu firmy

Reklamacja po zamknięciu firmy

Reklamacja po zamknięciu firmy
08:38 02/06/2015

Likwidacja sklepu, w którym nabyty został wadliwy towar, w żaden sposób nie przekreśla możliwości klienta do dochodzenia swoich praw związanych z jego reklamacją.

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej przez firmę jednoosobową określa ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 roku nr 155, poz. 1095 ze zmianami). W okresie zawieszenia działalności, przedsiębiorca posiada nie tylko pewne uprawnienia, ale podlega również określonym obowiązkom. Przede wszystkim w stosunku do swoich dotychczasowych kontrahentów. Zgodnie z treścią przepisu art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, musi on m.in. wykonywać wszystkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Chodzi tu o przyjmowanie i załatwianie reklamacji klientów, zgłaszanych na podstawie przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Zamknięcie np. placówki handlowej nie zwalnia go zatem z rozpatrywania spraw reklamacyjnych. Ponadto przeciwko przedsiębiorcy można też wystąpić do sądu – ma on bowiem obowiązek uczestniczenia we wszystkich postępowaniach związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem. Zatem mimo zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, konsumenci mogą kierować do przedsiębiorcy swoje roszczenia w identyczny sposób, jak miało to miejsce gdy firma funkcjonowała.

Podobnie sprawa ma się w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamknie przedsiębiorstwo na stałe. Mimo zaprzestania prowadzenia działalności nadal odpowiada ona za zobowiązania związane z prowadzoną dotychczas działalnością. I w tej sytuacji, podobnie, jak w przypadku zawieszenia działalności, klient może kierować swoje ewentualne roszczenia do byłego przedsiębiorcy. Podobna zasada obowiązuje w razie likwidacji prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązujących przepisów prawa ani zawieszenie działalności gospodarczej, ani likwidacja przedsiębiorstwa nie pozbawia konsumenta uprawnień związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu np. niezgodności z umową towaru bądź jego usterki wykrytej w okresie podlegającym reklamacji.

prawo hadlowe reklamacja