Trybunet.pl | Kompendium wiedzy prawnej >> Prawo pracy >> Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę
16:56 26/02/2019

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na kilka różnych sposobów: przez jednostronne oświadczenie pracownika bądź pracodawcy, za porozumieniem obu stron bądź wskutek naturalnego wygaśnięcia umowy. Jak przebiega każda z tych ewentualności?

Sposoby odpowiadające pracownikowi i pracodawcy

Zdarza się, że umowa o pracę zostaje rozwiązana samoczynnie, w chwili, kiedy po prostu minie określony w niej okres zatrudnienia. Wówczas pracownik ma prawo zażądać od pracodawcy wystawienia specjalnego dokumentu, który określa się mianem świadectwa pracy. Rozwiązanie samoczynne następuje również w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony oraz wszelkich innych umów nieterminowych – w dniu, w którym praca zostanie wykonana. Umowa może zostać również rozwiązana za porozumieniem stron. Zbędne jest wówczas podawanie przyczyn czy zachowywanie okresów wypowiedzenia. Umowa wygasa w terminie ustalonym przez pracodawcę i pracownika, który to termin, rzecz jasna, nie pokrywa się z pierwotnym terminem oznaczonym w umowie, o ile została ona zawarta na czas określony.

 

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy oświadczenia jednej ze stron

Umowa może zostać również rozwiązana przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania takiego okresu. Okres wypowiedzenia jest określony ustawą i jest zależny od formy umowy i przepracowanego czasu. Rozwiązanie okresu o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia skutkuje zwolnieniem dyscyplinarnym. Ma ono miejsce wówczas, gdy pracownik nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków albo popełnił przestępstwo w czasie trwania pracy.

 

wygaśnięcie umowy rozwiązanie umowy o pracę umowa o pracę